Přihlášky ke studiu VOŠ

Přihláška ke stažení

Přihláška musí být řádně vyplněna – nejčastěji chybějící údaje

  • Zvolený obor se zaměřením

  • Druh studia je pouze kombinované

  • Kód, název oboru (KKOV) a IZO střední školy, odkud se uchazeč hlásí - volně na přihlášku

  • Potvrzení správnosti údajů – razítko střední školy nebo úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

  • Potvrzení od lékaře

  • Kopie maturitního vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky. V případě, kdy uchazeč podává přihlášku a navštěvuje střední školu, dodá kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení. Nebude-li kopie maturitního vysvědčení dodána, považuje se přihláška za neplatnou.

  • Podpis uchazeče

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky.