Veřejné zakázky

Průmyslovka Liberec se řídí Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), která stanovuje závazný postup Libereckého kraje (dále také jen „Liberecký kraj“ nebo „LK“) a příspěvkových organizací zřizovaných LK (dále jen „příspěvková organizace“ nebo „PO“) při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), tzn. veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“). Práva a povinnosti neuvedené v této směrnici se řídí analogicky tímto zákonem.