Prevence rizikového
chování a patologických
jevů

  • Nadpis použitý v hlavičce: Prevence rizikového chování a patologických jevů

Prevence rizikového chování a patologických jevů na Průmyslovce Liberec

V současné době se vyskytují ve větší míře než dříve mezi mladistvými problémy v chování, problémy s komunikací, se závislostmi a další jevy, které jsou obecně označovány jako patologické.

Na naší škole dlouhodobě pracujeme podle Minimálního preventivného programu. V rámci tohoto programu se v každém ročníku konají preventivní aktivity.

V 1. ročníku jsou to tzv. harmonizační dny, což jsou dvoudenní adaptační kurzy určené k seznámení a vzájemnému poznání studentů i jejich vyučujících. Program zajišťují vyškolení pedagogové naší školy a jako instruktoři se účastní studenti vyšších ročníků. Tím se pomáhá k lepší adaptaci zapojení nových studentů do kolektivu.

Samozřejmostí jsou besedy s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, které probíhají vždy v září. Zaměřují se na studijní strategie a problémy s pojené s přechodem na střední školu.

Ve 2.ročníku oslovujeme externí odborníky (např. z Advaity Liberec, dále pak z Nevypusť duši), kteří organizují několikahodinový program podle potřeb jednotlivých tříd.  Např. stmelení kolektivu, prevence drogové závislosti nebo gamblingu. Některé druhé ročníky mají tento program v anglickém jazyce.

Ve 3. ročníku absolvují studenti workshop na téma Extremistické jevy ve společnosti pod vedením kolegy, který se na tuto oblast specializuje.

V letošním roce zařizujeme v rámci prevence šikany i program, který je vytvořen policistou, odborníkem na trestní právo mládeže.

Příležitostně se jednotlivé třídy účastní preventivních a edukativních aktivit (např. BESIP, Člověk v tísni, Jeden svět, Loono,….)

Všichni studenti mají možnost individuálních konzultací s výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence.

Při výskytu jakéhokoliv problému ve třídě pracujeme vždy s celým kolektivem ve spolupráci s vedením školy, třídním učitelem a poradenským sborem.